Posts Tagged ‘Markkinointiviestintä’

B2B markkinointi on kokonaisuus

Tuesday, April 29th, 2008

B2B-markkinoinnissa on oleellista, että kaikki markkinointiviestinnän osa-alueet pelaavat samaan pussiin. Mainonta, julkisuus, myynninedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö muodostavat kokonaisuuden.

Markkinointia ei tarkastella yksittäisinä toimenpiteinä eikä kampanjoana ja sen jatkokampanjana, vaan integroituna osana yrityksen liiketoimintaa. Markkinointi ei ole myöskään pelkkää mainontaa, vaan yrityksen  valitsema strateginen polku tuotteiden myymiseksi, jossa erilaisia viestintäkeinoja yhdistellään tarkoituksenukaiseksi kokonaisuudeksi.

Tulosta syntyy, kun alkuvaiheen suunnittelu tehdään tavoitelähtöisesti, markkinointiviestinnän vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja viestintää mukautetaan tehokkaampaan suuntaan tulosten perusteella.

Markkinointiviestintä toimii, kun tulosta syntyy

Friday, March 14th, 2008

Tämän sarjan kolmas artikkeli käsittelee markkinointiviestinnän tuloksia. Kuvion kaksi ylintä elementtiä edustaa tuloksia. Keskivaiheen vihreän palkin Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma toimii rajapintana asiakkaisiin. Asiakkaat jaotellaan kahteen ryhmään; nykyisiin ja uusiin asiakkaisiin.

(more…)

Markkinointiviestintä ja liiketoiminnan syy-seuraus-suhteet

Wednesday, March 12th, 2008

Edellisessä tämän kategorian artikkelissa kuvattiin Compegran ja asiakasyrityksen yhteistyön perusteet. Nyt tälle pohjalle rakennetaan syy-seuraus-suhteisiin perustuva Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma.

Kuvan nuolet kuvaavat syy-seuraus-suhteita. Yrityksen tavoitteet määrittävät tarvittavaa osaamista ja asettaa ehtoja tarjoomalle. Osaaminen ja tarjooma taas määrittävät asiakaspalvelun ja myyntityön roolia. Tuotteet ja palvelut jakautuvat/kehittyvät osaamisen perusteella tiettyihin kategorioihin. Samalla markkinointiviestinnän osa-alueita toteutetaan samoilla perusteilla, kuin yrityskin toimii. Tällöin mainonta, suoramarkkinointi, internet-markkinointi jne. tukee samoja tavoitteita yrityksen ydintoimintojen kanssa.

Kuvan vihreästä palkista muodostuu Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma, jossa Compegran vastuulla on sovitun osan toteuttaminen, tulosten seuranta ja raportointi asiakkaalle. Jatkuva dialogi mahdollistaa toimenpiteiden suuntaamista tehokkaammiksi, jolloin tuloksellisuus markkinointitoimissa kasvaa.

Liiketoimintatiedon Hankinta -artikkelit.
Markkinointiviestinta syy-seuraus-suhteet

Markkinoinnin lähtökohta on yrityksen tavoitteissa

Tuesday, March 11th, 2008

Compegran ilmainen palvelu LiHamylly julkaistiin tämän kuukauden alussa. LiHamylly on Liiketoimintatiedon Hankintametodi, jonka avulla Compegran asiantuntija pystyy hahmottamaan yrityksen toimintakenttää. Toimivan markkinointiviestinnän toimenpideohjelman suunnitteleminen vaatii asiakkaan toiminnan ja tavoitteiden tuntemista. LiHamylly on ensimmäinen askel matkalla syvällisempään toiminnan tuntemiseen. Ota askel tästä.

(more…)

Markkinoiniviestintäsuunnitelman rakennuspalikat: tavoitteet, tarjooma ja osaaminen

Monday, February 11th, 2008

Markkinointiviestintasuunnitelma

Tässä kuvassa nähdään Compegran toimintakenttä. Compegra tutustuu asiakasyritysten liiketoimintaan, jotta voimme laatia seurattavan ja vaikuttavan markkinointiviestintäsuunnitelman.

Markkinointiviestintäsuunnitelman laatimiseen vaikuttavat yrityksen tavoitteet, osaaminen ja tarjooma. Näistä tekijöistä koostuva tieto kerätään sen vuoksi, että Compegran asiantuntija pystyy ymmärtämään yrityksen toiminnan mahdollisimman hyvin. Dialogia käydään Compegran LiHamylly-metodin pohjalta. Metodin tietoperustana on Balanced Scorecard ja integroitu markkinointiviestintä.