Posts Tagged ‘Markkinointiviestintä’

Markkinointiohjelmalla kilpailuetua ja säästöä

Thursday, October 23rd, 2008

Compegra on modernin markkinoinnin asiantuntija. Luomme helposti ymmärrettävän syy-seuraus-suhteen markkinoinnin ja myynnin välille, jolloin markkinoinnin kustannukset muuttuvat hyväksyttäväksi investoinniksi.

Hallitsemme perinteisen mainonnan lisäksi myös internetin markkinointitaktiikat; asiakkaamme saavat entistä laajemmat palvelut yhden yhteistyökumppanin kautta. Perusteellisen pohjatyön ansiosta laadimme markkinointisuunnitelman, jossa ei ole mitään liikaa, eikä mitään liian vähän ja joka edistää johdonmukaisesti asiakkaan tavoitteiden toteutumista.

Suunnitelmallisuus tuo asiakkaillemme kilpailuetua ja säästöä, kun markkinointi hoidetaan täsmällisenä toimenpideohjelmana.

Monipuolinen markkinoinnin ammattilainen

Monday, October 20th, 2008

Kumppanuuden perustana on asiakasyrityksen toimintaan ja tavoitteisiin tutustuminen. Compegra Oy:n laatima Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly on uudenlainen markkinoinnin työkalu, joka auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaa muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Lihamylly on ilmainen palvelu, johon vastaamalla saadaan selkeä näkemys lähtötilanteesta ja tavoitteista. Monimutkaisten asiakokonaisuuksien selkeyttäminen tuo helpotusta markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Markkinointisuunnitelman laatimisen ei siis tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Täsmällisillä työkaluilla vuoden 2009 markkinointisuunnitelma on tehokas ja tuloksellinen strategia, jonka vaikutukset mitataan saavutettuina tavoitteina, ei kulutettuina euroina.

B2B-markkinointi on panostamisen arvoista

Wednesday, July 16th, 2008

Pk-yrityksillä on yhä kasvava tarve tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle. Liiketoiminta perustuu kahteen perustekijään: tuotteeseen ja sen markkinointiin. Kun näiden perustekijöiden muodostama kokonaisuus on kohdallaan, tulosta syntyy väistämättä. Toteuttamalla B2B-markkinointi järjestelmällisesti on mahdollista luoda kestävästi kasvava yritys.

B2B-markkinoinnin koordinoiminen tavoitteelliseksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi vaatii erityisosaamista – siksi asiantuntija- ja konsultaatiopalveluiden käyttäminen on perusteltua, jotta yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Markkinointi on keskeinen tulostekijä, joten sitä ei kannata suunnitella ja toteuttaa ilman perusteellista pohjatyötä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde B2B-markkinointiviestinnän ammattilaisiin tehostaa yrityksen toimintaa entisestään ja tuo lisää resursseja yrityksen markkinointiviestintään.

Täsmällistä B2B-markkinointia

Tuesday, July 8th, 2008

Pitkäjänteinen markkinointiviestintä tavoitteiden mukaisine mittareineen ja vertailuineen mahdollistaa jatkuvan markkinoinnin kehittämisen. Tavoitteellinen markkinointiviestintä lähtee yrityksen asiakastavoitteista. Laaditun markkinointiviestintäohjelman vaikutusten jatkuva mittaaminen ja tulosten vertailu tuottaa täsmällistä tietoa jatkuvasti ja näin nähdään mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta.

B2B-markkinointiviestintä on taitolaji. Vaikutusten mittaaminen, vertailu ja seuranta säästää myös resursseja, kun markkinointisuunnitelma tiivistyy olennaiseen. Keräämällä tietoa markkinoinnin vaikutuksista voidaan luoda toimiva ja tehokas toimintamalli, jossa jokainen liike on harkittu ja hallittu.

Markkinointi on kokonaisuus

Thursday, June 26th, 2008

Markkinoinnin oleellinen ajatus on, että kaikki osa-alueet pelaavat samaa peliä. Mainonnan, julkisuuden, myynninedistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön on muodostettava kokonaisuus, jonka eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa.

Markkinointia ei pitäisi ajatella yksittäisinä toimenpiteinä, vaan kiinteänä osana yrityksen toimintaa. Markkinointi sisältää myös muutakin kuin pelkän mainonnan – tai myyntityön. Yrityksen strategia tuotteidensa myymiseksi koostuu kokonaisuudesta, jossa yhdistellään erilaisia viestintäkeinoja. Paras kokonaisuus saadaan, kun suunnittelun alkuvaiheessa panostetaan tavoitteiden määrittelemiseen ja toteutettavaa ohjelmaa seurataan säännöllisesti ja mukautetaan saatujen tulosten perusteella.