Posts Tagged ‘Markkinointisuunnitelma’

Markkinointibudjetti – laadi omasi tämän pohjalta!

Wednesday, November 12th, 2008

Viime viikkoina Compegran sivuilla on ollut paljon kävijöitä, joita kiinnostaa markkinointisuunnitelma ja markkinointibudjetti. Syksy on kieltämättä sellaista aikaa, että nämä asiat kiinnostavat tai ainakin pitäisi kiinnostaa!

Laadin kaikkien markkinointibudjettia tekeville pienen laskelmapohjan, jonka avulla voit hahmottaa juuri tarpeeseesi sopivan tyylin tehdä budjetti. Tämän pohjan lähtökohta on lähinnä pragmaattinen, eikä se noudata mitään standardia. Lähinnä sen avulla voi hahmottaa, mihin asioihin markkinointibudjetissa keskitytään ja mille se perustuu.

Hyvän budjetin avulla on mahdollista päästä helpommin kiinni itse markkinointisuunnitelman tekemiseen ja sen viemiseen toimenpidetasolle asti, kuten Compegrassa tehdään.

Lataa pdf-lomake tästä (Markkinointibudjetin laatiminen) ja täytä omat luvut ja lomake laskee markkinointibudjetin alimmalle riville punaiselle pohjalle. Katso myös video lomakkeen käyttämisestä.

Menestyksekästä vuotta 2009!

T: Teemu Korpi

Haastava, raastava markkinointibudjetti

Monday, October 27th, 2008

Miten muuttaa suunnitelmat selkeiksi säveliksi?

Toimivan markkinointisuunnitelman lisäksi yritys tarvitsee toimivan ja realistisen markkinointibudjetin (katso tästä laskelmamalli). Budjetin laatiminen on vähintäänkin yhtä haastavaa ja tärkeää kuin itse markkinointisuunnitelman koostaminen, sillä suunnitelma on vasta ajatus toteutettavista toimenpiteistä ja budjetti mahdollistaa konkreettisen toiminnan. Budjettiasioissa ei kannata luikerrella siitä, mistä aita on matalin; edellisen vuoden budjetin siirtäminen sellaisenaan seuraavan vuoden talousarvioon on helppoa, mutta tuhoisaa. Budjettilaskelmia ei voi perustaa pelkkien hatusta heitettyjen arvioiden varaan, vaan taustalla tulee olla realistinen käsitys hinnoittelusta, markkinoinnin kuluista ja konkreettisista, toteutettavista markkinointitoimenpiteistä.

Realistisen markkinointibudjetin pohjana on siis riittävän yksityiskohtainen markkinointisuunnitelma. Toimenpidetasolle menevä markkinointisuunnitelma on helppoa aikatauluttaa ja budjetoida ja näin arviot ja ennusteet saadaan muutettua konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi. Aikataulutettu markkinointisuunnitelma auttaa myös kustannusten jaksottamisessa ja ennakoimisessa. Tällä tavoin saadaan aikaiseksi budjetteja, jotka pitävät ja tavoitteita, jotka tulevat saavutetuiksi.

Lisää tietoa ja resursseja

Keskeinen ongelma markkinoinnin suunnittelussa ja budjetoinnissa on se, että tulevan vuoden tapahtumia on hankala ennustaa. Tämän vuoksi sopivien markkinointikeinojen valitseminen on vaikeaa. Vaikeuskerrointa lisää myös se, ettei yrityksellä itsellään ole useinkaan riittävästi asiantuntemusta markkinoinnista ja erilaisten keinojen hyödyntämisestä – puhumattakaan ajasta ja resursseista. Markkinointisuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen, mutta joustava. Markkinoinnin on kyettävä vastaamaan muuttuvin olosuhteisiin olematta ympäripyöreää myyntijargonia. Tässäpä haaste!

Yhteistyö markkinoinnin asiantuntijan kanssa helpottaa markkinoinnin haasteellisuutta, kun käytettävissä on aiempaa laajempi tietämys ja enemmän resursseja. Ammattilainen osaa jättää liikkumavaraa sinne, missä sitä tarvitaan ja rakentaa tiukat budjetti- ja aikataulurajat sinne, missä ne ovat tarpeen. Yhteistyökumppanin avulla yritys voi keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja jättää markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen ammattilaisten käsiin. Näin suunnitelmat muuttuvat toimenpiteiksi, toimenpiteet kustannuksiksi ja kustannukset ovat etukäteen tiedossa. Ammattitaitoinen yhteistyökumppani tuo vakautta koko yrityksen toimintaan.

Monimutkaisesta yksinkertaiseksi

Täsmällisesti aikataulutettu ja budjetoitu markkinointisuunnitelma on helppo hallita. Kun suunnitelma on jaoteltu riittävän pieniin osatavoitteisiin ja kokonaisuuksiin, muuttuu monimutkainenkin yksinkertaiseksi. Markkinointia ei pidä suunnitella ja toteuttaa pelkkien suurien ajatuslinjojen varassa, sillä parhaimmillaan se on yhtä täsmällistä toimintaa kuin varastokirjanpito tai taloushallinto. Markkinointiviestintä on onnistuessaan osa tavoitteellista yritystoimintaa, ei pelkästään ylimääräinen kuluerä kokonaisbudjetissa.

Markkinoinnin toimenpideohjelma laaditaan markkinointisuunnitelman perusteella. Toimenpiteisiin sisällytetään juuri yrityksen tavoitteisiin ja budjettiin sopivat markkinointitoimet. Tällaista toimenpideohjelmaa on lisäksi vaivatonta seurata ja seurannan tulokset ovat riittävän konkreettisia markkinoinnin onnistumisen arvioimiseksi. Konkreettinen arviointi taas antaa mahdollisuudet korjata laivan suuntaa tarvittaessa ja tehostaa toimintaa entisestään.

Suunnitellusti ja ennakoidusti kohdallaan

Compegra Oy on nykyaikaisen markkinoinnin ammattilainen. Tarjoamme asiakkaillemme selkeän ja ymmärrettävän syy-seuraus-suhteen markkinoinnin ja myynnin välille, jolloin markkinoinnin kustannukset voidaan nähdä hyväksyttävänä investointina. Hallitsemme kokonaisvaltaisen markkinoinnin; asiakkaille tuotetaan räätälöityjä ratkaisuja, joissa yhdistellään yhtä sujuvasti perinteistä markkinointiviestintää kuin modernejakin keinoja. Monipuolinen palveluvalikoimamme tuo asiakkaille selvää kilpailuetua ja säästöä, kun markkinoinnin jokainen osatekijä on suunnitellusti ja ennakoidusti kohdallaan.

Markkinointiohjelmalla kilpailuetua ja säästöä

Thursday, October 23rd, 2008

Compegra on modernin markkinoinnin asiantuntija. Luomme helposti ymmärrettävän syy-seuraus-suhteen markkinoinnin ja myynnin välille, jolloin markkinoinnin kustannukset muuttuvat hyväksyttäväksi investoinniksi.

Hallitsemme perinteisen mainonnan lisäksi myös internetin markkinointitaktiikat; asiakkaamme saavat entistä laajemmat palvelut yhden yhteistyökumppanin kautta. Perusteellisen pohjatyön ansiosta laadimme markkinointisuunnitelman, jossa ei ole mitään liikaa, eikä mitään liian vähän ja joka edistää johdonmukaisesti asiakkaan tavoitteiden toteutumista.

Suunnitelmallisuus tuo asiakkaillemme kilpailuetua ja säästöä, kun markkinointi hoidetaan täsmällisenä toimenpideohjelmana.

Monipuolinen markkinoinnin ammattilainen

Monday, October 20th, 2008

Kumppanuuden perustana on asiakasyrityksen toimintaan ja tavoitteisiin tutustuminen. Compegra Oy:n laatima Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly on uudenlainen markkinoinnin työkalu, joka auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaa muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Lihamylly on ilmainen palvelu, johon vastaamalla saadaan selkeä näkemys lähtötilanteesta ja tavoitteista. Monimutkaisten asiakokonaisuuksien selkeyttäminen tuo helpotusta markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Markkinointisuunnitelman laatimisen ei siis tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Täsmällisillä työkaluilla vuoden 2009 markkinointisuunnitelma on tehokas ja tuloksellinen strategia, jonka vaikutukset mitataan saavutettuina tavoitteina, ei kulutettuina euroina.

Markkinointisuunnitelma vuodelle 2009

Thursday, September 4th, 2008

Ensi vuoden markkinoinnin suunnittelu pitäisi olla käynnissä nyt. Markkinoinnin budjetointi ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelu saattaa olla tuskallista tai kuolettavan yksinkertaista, kun edellinen vuosi kopioidaan sellaisenaan uuden suunnitelman pohjaksi. (katso tästä budjettimalli työskentelyn pohjaksi)

Toimiva markkinointi vaatii tavoitteiden asettamista. Markkinoinnille on olemassa monia mittareita, kuten brand awerenessiä yms. Nämä mittarit eivät ole relevantteja!

Markkinoinnin tavoitteet ovat johdettavissa yrityksen tavoitteista. Yhdessä asiantuntevan markkinoinnin suunnittelijan kanssa on voitava käydä keskustelua siitä, miten yrityksen vuodelle 2009 asettamiin tavoitteisiin pyritään markkinoinnin keinoin. Tietenkin markkinoinnin suunnittelijan tulee olla selvillä yrityksen toiminnasta ja tavoitteista!

Compegra Oy on perehtynyt markkinointiin monesta näkökulmasta. Markkinointi tuo tulosta esimerkiksi internetissä ja suoramarkkinoinnin keinoin. Compegra on myös panostanut yrityksen toimintaan tutustumiseen. Laatimamme metodi auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaamme muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Metodi on nimeltään Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly.

Lihamyllyn väittämiin vastaamalla saadaan näkemys yrityksen nykytilasta ja tavoitteista. Väittämät on laadittu markkinointiviestinnän näkökulmasta, jolloin osoitettuihin osa-alueisiin on myös löydettävissä markkinoinnillisia ratkaisuja. Lihamylly on ilmainen palvelu.

Tutustu tarkemmin tästä.