Posts Tagged ‘B2B-markkinointi’

B2B-markkinointi on panostamisen arvoista

Wednesday, July 16th, 2008

Pk-yrityksillä on yhä kasvava tarve tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle. Liiketoiminta perustuu kahteen perustekijään: tuotteeseen ja sen markkinointiin. Kun näiden perustekijöiden muodostama kokonaisuus on kohdallaan, tulosta syntyy väistämättä. Toteuttamalla B2B-markkinointi järjestelmällisesti on mahdollista luoda kestävästi kasvava yritys.

B2B-markkinoinnin koordinoiminen tavoitteelliseksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi vaatii erityisosaamista – siksi asiantuntija- ja konsultaatiopalveluiden käyttäminen on perusteltua, jotta yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Markkinointi on keskeinen tulostekijä, joten sitä ei kannata suunnitella ja toteuttaa ilman perusteellista pohjatyötä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde B2B-markkinointiviestinnän ammattilaisiin tehostaa yrityksen toimintaa entisestään ja tuo lisää resursseja yrityksen markkinointiviestintään.

Täsmällistä B2B-markkinointia

Tuesday, July 8th, 2008

Pitkäjänteinen markkinointiviestintä tavoitteiden mukaisine mittareineen ja vertailuineen mahdollistaa jatkuvan markkinoinnin kehittämisen. Tavoitteellinen markkinointiviestintä lähtee yrityksen asiakastavoitteista. Laaditun markkinointiviestintäohjelman vaikutusten jatkuva mittaaminen ja tulosten vertailu tuottaa täsmällistä tietoa jatkuvasti ja näin nähdään mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta.

B2B-markkinointiviestintä on taitolaji. Vaikutusten mittaaminen, vertailu ja seuranta säästää myös resursseja, kun markkinointisuunnitelma tiivistyy olennaiseen. Keräämällä tietoa markkinoinnin vaikutuksista voidaan luoda toimiva ja tehokas toimintamalli, jossa jokainen liike on harkittu ja hallittu.

B2B markkinointi lähtee asiakasnäkökulman tunnistamisesta

Wednesday, July 2nd, 2008

B2B-markkinoinnissa asiakasryhmän analysointi on markkinointiviestintäsuunnitelman lähtökohta, jolla varmistetaan oikeiden toimenpiteiden ajallinen ja päätöksentekovaiheen mukainen kohdistaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä tehokkaampaa markkinointiviestintä on.

Ymmärtämällä asiakkaan päätöksentekoprosessia ja tunnistamalla prosessin vaiheet, voidaan määritellä markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisäinen aikataulu. B2B-markkinointi kootaan yhtenäiseksi paketiksi sellaisia viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät parhaiten yrityksen asiakastavoitteita. Näistä tavoitteista saadaan myös markkinointiviestinnän osatavoitteet ja markkinointi integroituu luontevasti osaksi yrityksen toimintaa.

B2B-markkinointi internetissä

Monday, May 19th, 2008

Vaikka kuluttajakauppa verkossa onkin kasvamaan päin, ei B2B-markkinoinnin mahdollisuuksia internetissä ole täysin hyödynnetty. Internet on yksi kanava B2B-yrityksen myyntikontaktien luomiseen, siinä kun suorapostitukset, myyntitykitys ja telemarkkinointi. Ellei B2B-yrityksen kohdalla ole mahdollista myydä tuotetta verkon välityksellä, on internet kuitenkin hyvä liidien keräyskanva. Internetistä tulleet liidit ovat tasoltaan monesti parempia, kuin perinteisistä kanavista tulleet, koska nämä henkilöt aktiivisesti hakevat tietoa ehkä juuri sinun yrityksesi tuotekategoriasta

Internet ja hakukoneet – pääasiassa Google – luovat kanavan, jota kautta yrityksen tuotteista kiinnostuneet vertailevat saatavilla olevien tuotteiden ominaisuuksia. Kannattaa siis laittaa tuotteensa myös tuohon riviin.

* * * *

Compegran B2B-markkinoinnin palvelut ulottuvat myös internetiin.

B2B markkinointi on kokonaisuus

Tuesday, April 29th, 2008

B2B-markkinoinnissa on oleellista, että kaikki markkinointiviestinnän osa-alueet pelaavat samaan pussiin. Mainonta, julkisuus, myynninedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö muodostavat kokonaisuuden.

Markkinointia ei tarkastella yksittäisinä toimenpiteinä eikä kampanjoana ja sen jatkokampanjana, vaan integroituna osana yrityksen liiketoimintaa. Markkinointi ei ole myöskään pelkkää mainontaa, vaan yrityksen  valitsema strateginen polku tuotteiden myymiseksi, jossa erilaisia viestintäkeinoja yhdistellään tarkoituksenukaiseksi kokonaisuudeksi.

Tulosta syntyy, kun alkuvaiheen suunnittelu tehdään tavoitelähtöisesti, markkinointiviestinnän vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja viestintää mukautetaan tehokkaampaan suuntaan tulosten perusteella.