Archive for the ‘Liiketoimintatiedon Hankinta’ Category

Monipuolinen markkinoinnin ammattilainen

Monday, October 20th, 2008

Kumppanuuden perustana on asiakasyrityksen toimintaan ja tavoitteisiin tutustuminen. Compegra Oy:n laatima Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly on uudenlainen markkinoinnin työkalu, joka auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaa muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Lihamylly on ilmainen palvelu, johon vastaamalla saadaan selkeä näkemys lähtötilanteesta ja tavoitteista. Monimutkaisten asiakokonaisuuksien selkeyttäminen tuo helpotusta markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Markkinointisuunnitelman laatimisen ei siis tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Täsmällisillä työkaluilla vuoden 2009 markkinointisuunnitelma on tehokas ja tuloksellinen strategia, jonka vaikutukset mitataan saavutettuina tavoitteina, ei kulutettuina euroina.

Markkinointisuunnitelma vuodelle 2009

Thursday, September 4th, 2008

Ensi vuoden markkinoinnin suunnittelu pitäisi olla käynnissä nyt. Markkinoinnin budjetointi ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelu saattaa olla tuskallista tai kuolettavan yksinkertaista, kun edellinen vuosi kopioidaan sellaisenaan uuden suunnitelman pohjaksi. (katso tästä budjettimalli työskentelyn pohjaksi)

Toimiva markkinointi vaatii tavoitteiden asettamista. Markkinoinnille on olemassa monia mittareita, kuten brand awerenessiä yms. Nämä mittarit eivät ole relevantteja!

Markkinoinnin tavoitteet ovat johdettavissa yrityksen tavoitteista. Yhdessä asiantuntevan markkinoinnin suunnittelijan kanssa on voitava käydä keskustelua siitä, miten yrityksen vuodelle 2009 asettamiin tavoitteisiin pyritään markkinoinnin keinoin. Tietenkin markkinoinnin suunnittelijan tulee olla selvillä yrityksen toiminnasta ja tavoitteista!

Compegra Oy on perehtynyt markkinointiin monesta näkökulmasta. Markkinointi tuo tulosta esimerkiksi internetissä ja suoramarkkinoinnin keinoin. Compegra on myös panostanut yrityksen toimintaan tutustumiseen. Laatimamme metodi auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaamme muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Metodi on nimeltään Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly.

Lihamyllyn väittämiin vastaamalla saadaan näkemys yrityksen nykytilasta ja tavoitteista. Väittämät on laadittu markkinointiviestinnän näkökulmasta, jolloin osoitettuihin osa-alueisiin on myös löydettävissä markkinoinnillisia ratkaisuja. Lihamylly on ilmainen palvelu.

Tutustu tarkemmin tästä.

Markkinointiviestintä toimii, kun tulosta syntyy

Friday, March 14th, 2008

Tämän sarjan kolmas artikkeli käsittelee markkinointiviestinnän tuloksia. Kuvion kaksi ylintä elementtiä edustaa tuloksia. Keskivaiheen vihreän palkin Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma toimii rajapintana asiakkaisiin. Asiakkaat jaotellaan kahteen ryhmään; nykyisiin ja uusiin asiakkaisiin.

(more…)

Markkinointiviestintä ja liiketoiminnan syy-seuraus-suhteet

Wednesday, March 12th, 2008

Edellisessä tämän kategorian artikkelissa kuvattiin Compegran ja asiakasyrityksen yhteistyön perusteet. Nyt tälle pohjalle rakennetaan syy-seuraus-suhteisiin perustuva Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma.

Kuvan nuolet kuvaavat syy-seuraus-suhteita. Yrityksen tavoitteet määrittävät tarvittavaa osaamista ja asettaa ehtoja tarjoomalle. Osaaminen ja tarjooma taas määrittävät asiakaspalvelun ja myyntityön roolia. Tuotteet ja palvelut jakautuvat/kehittyvät osaamisen perusteella tiettyihin kategorioihin. Samalla markkinointiviestinnän osa-alueita toteutetaan samoilla perusteilla, kuin yrityskin toimii. Tällöin mainonta, suoramarkkinointi, internet-markkinointi jne. tukee samoja tavoitteita yrityksen ydintoimintojen kanssa.

Kuvan vihreästä palkista muodostuu Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma, jossa Compegran vastuulla on sovitun osan toteuttaminen, tulosten seuranta ja raportointi asiakkaalle. Jatkuva dialogi mahdollistaa toimenpiteiden suuntaamista tehokkaammiksi, jolloin tuloksellisuus markkinointitoimissa kasvaa.

Liiketoimintatiedon Hankinta -artikkelit.
Markkinointiviestinta syy-seuraus-suhteet

Markkinoiniviestintäsuunnitelman rakennuspalikat: tavoitteet, tarjooma ja osaaminen

Monday, February 11th, 2008

Markkinointiviestintasuunnitelma

Tässä kuvassa nähdään Compegran toimintakenttä. Compegra tutustuu asiakasyritysten liiketoimintaan, jotta voimme laatia seurattavan ja vaikuttavan markkinointiviestintäsuunnitelman.

Markkinointiviestintäsuunnitelman laatimiseen vaikuttavat yrityksen tavoitteet, osaaminen ja tarjooma. Näistä tekijöistä koostuva tieto kerätään sen vuoksi, että Compegran asiantuntija pystyy ymmärtämään yrityksen toiminnan mahdollisimman hyvin. Dialogia käydään Compegran LiHamylly-metodin pohjalta. Metodin tietoperustana on Balanced Scorecard ja integroitu markkinointiviestintä.