Archive for the ‘Integrointi’ Category

B2B markkinointi lähtee asiakasnäkökulman tunnistamisesta

Wednesday, July 2nd, 2008

B2B-markkinoinnissa asiakasryhmän analysointi on markkinointiviestintäsuunnitelman lähtökohta, jolla varmistetaan oikeiden toimenpiteiden ajallinen ja päätöksentekovaiheen mukainen kohdistaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä tehokkaampaa markkinointiviestintä on.

Ymmärtämällä asiakkaan päätöksentekoprosessia ja tunnistamalla prosessin vaiheet, voidaan määritellä markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisäinen aikataulu. B2B-markkinointi kootaan yhtenäiseksi paketiksi sellaisia viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät parhaiten yrityksen asiakastavoitteita. Näistä tavoitteista saadaan myös markkinointiviestinnän osatavoitteet ja markkinointi integroituu luontevasti osaksi yrityksen toimintaa.

Markkinointi on kokonaisuus

Thursday, June 26th, 2008

Markkinoinnin oleellinen ajatus on, että kaikki osa-alueet pelaavat samaa peliä. Mainonnan, julkisuuden, myynninedistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön on muodostettava kokonaisuus, jonka eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa.

Markkinointia ei pitäisi ajatella yksittäisinä toimenpiteinä, vaan kiinteänä osana yrityksen toimintaa. Markkinointi sisältää myös muutakin kuin pelkän mainonnan – tai myyntityön. Yrityksen strategia tuotteidensa myymiseksi koostuu kokonaisuudesta, jossa yhdistellään erilaisia viestintäkeinoja. Paras kokonaisuus saadaan, kun suunnittelun alkuvaiheessa panostetaan tavoitteiden määrittelemiseen ja toteutettavaa ohjelmaa seurataan säännöllisesti ja mukautetaan saatujen tulosten perusteella.

Älä mainosta, luo suhde.

Friday, March 28th, 2008

Nykyään on tavallista, ettei mainostaja pysty sitouttamaan kohderyhmäänsä tuotteeseensa/palveluunsa. Kohderyhmän brandiuskollisuus heikkenee ja mainontaa enemmän uskotaan ystäviä ja heidän suosituksiaan. Kohderyhmä siis keskustelee keskenään tuotteista kaikissa keskustelun mahdollistavissa “tiloissa”.

(more…)

Markkinointiviestintä ja liiketoiminnan syy-seuraus-suhteet

Wednesday, March 12th, 2008

Edellisessä tämän kategorian artikkelissa kuvattiin Compegran ja asiakasyrityksen yhteistyön perusteet. Nyt tälle pohjalle rakennetaan syy-seuraus-suhteisiin perustuva Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma.

Kuvan nuolet kuvaavat syy-seuraus-suhteita. Yrityksen tavoitteet määrittävät tarvittavaa osaamista ja asettaa ehtoja tarjoomalle. Osaaminen ja tarjooma taas määrittävät asiakaspalvelun ja myyntityön roolia. Tuotteet ja palvelut jakautuvat/kehittyvät osaamisen perusteella tiettyihin kategorioihin. Samalla markkinointiviestinnän osa-alueita toteutetaan samoilla perusteilla, kuin yrityskin toimii. Tällöin mainonta, suoramarkkinointi, internet-markkinointi jne. tukee samoja tavoitteita yrityksen ydintoimintojen kanssa.

Kuvan vihreästä palkista muodostuu Tavoitteellinen Markkinointiviestintäohjelma, jossa Compegran vastuulla on sovitun osan toteuttaminen, tulosten seuranta ja raportointi asiakkaalle. Jatkuva dialogi mahdollistaa toimenpiteiden suuntaamista tehokkaammiksi, jolloin tuloksellisuus markkinointitoimissa kasvaa.

Liiketoimintatiedon Hankinta -artikkelit.
Markkinointiviestinta syy-seuraus-suhteet

Markkinoiniviestintäsuunnitelman rakennuspalikat: tavoitteet, tarjooma ja osaaminen

Monday, February 11th, 2008

Markkinointiviestintasuunnitelma

Tässä kuvassa nähdään Compegran toimintakenttä. Compegra tutustuu asiakasyritysten liiketoimintaan, jotta voimme laatia seurattavan ja vaikuttavan markkinointiviestintäsuunnitelman.

Markkinointiviestintäsuunnitelman laatimiseen vaikuttavat yrityksen tavoitteet, osaaminen ja tarjooma. Näistä tekijöistä koostuva tieto kerätään sen vuoksi, että Compegran asiantuntija pystyy ymmärtämään yrityksen toiminnan mahdollisimman hyvin. Dialogia käydään Compegran LiHamylly-metodin pohjalta. Metodin tietoperustana on Balanced Scorecard ja integroitu markkinointiviestintä.