Archive for the ‘B2B-markkinointi’ Category

Digitaalinen markkinointi avaa uusia mahdollisuuksia

Monday, February 16th, 2009

Digitaalinen markkinointi on yksi tämän hetken tärkeimmistä markkinointityökaluista. TV ja lehdet pelaavat itseään parhaillaan ulos korkeilla mediahinnoilla, jolloin internetin tarjoamat mahdollisuudet yritysten mediamixissä korostuvat. Digitaalinen markkinointi on toimiva elementti myös b2b-markkinoinnissa.

Compegra tarjoaa digitaaliseen markkinointiin palveluja neljästä näkökulmasta.

(more…)

B-to-B markkinointi on asiakkaan tarpeen tunnistamista

Thursday, August 28th, 2008

Onko yrityksessänne tilanne se, että kauppaa tehdään kohtalaisen harvakseltaan, mutta isoja summia kerralla? Tällaisessa tilanteessa ostajapuolella on tarve tuotteillenne/palveluillenne aika harvoin. Kun ostoikkuna aukeaa ja prospekti antaa signaalin tarpeesta, oletteko silloin valmiina? Onko teillä välineet tunnistaa näitä signaaleja?

Vuoden mittaan tapahtuva säännöllinen asiakkaan kontaktointi on yksi tapa tunnistaa nämä signaalit. Kontaktointi voi tapahtua monessa eri kanavassa ja molempiin suuntiin. Onko kotisivunne kävijäanalyysi viritetty palvelemaan tätä tarkoitusta?

B2B-markkinointi on panostamisen arvoista

Wednesday, July 16th, 2008

Pk-yrityksillä on yhä kasvava tarve tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle. Liiketoiminta perustuu kahteen perustekijään: tuotteeseen ja sen markkinointiin. Kun näiden perustekijöiden muodostama kokonaisuus on kohdallaan, tulosta syntyy väistämättä. Toteuttamalla B2B-markkinointi järjestelmällisesti on mahdollista luoda kestävästi kasvava yritys.

B2B-markkinoinnin koordinoiminen tavoitteelliseksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi vaatii erityisosaamista – siksi asiantuntija- ja konsultaatiopalveluiden käyttäminen on perusteltua, jotta yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Markkinointi on keskeinen tulostekijä, joten sitä ei kannata suunnitella ja toteuttaa ilman perusteellista pohjatyötä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde B2B-markkinointiviestinnän ammattilaisiin tehostaa yrityksen toimintaa entisestään ja tuo lisää resursseja yrityksen markkinointiviestintään.

Täsmällistä B2B-markkinointia

Tuesday, July 8th, 2008

Pitkäjänteinen markkinointiviestintä tavoitteiden mukaisine mittareineen ja vertailuineen mahdollistaa jatkuvan markkinoinnin kehittämisen. Tavoitteellinen markkinointiviestintä lähtee yrityksen asiakastavoitteista. Laaditun markkinointiviestintäohjelman vaikutusten jatkuva mittaaminen ja tulosten vertailu tuottaa täsmällistä tietoa jatkuvasti ja näin nähdään mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta.

B2B-markkinointiviestintä on taitolaji. Vaikutusten mittaaminen, vertailu ja seuranta säästää myös resursseja, kun markkinointisuunnitelma tiivistyy olennaiseen. Keräämällä tietoa markkinoinnin vaikutuksista voidaan luoda toimiva ja tehokas toimintamalli, jossa jokainen liike on harkittu ja hallittu.

B2B markkinointi lähtee asiakasnäkökulman tunnistamisesta

Wednesday, July 2nd, 2008

B2B-markkinoinnissa asiakasryhmän analysointi on markkinointiviestintäsuunnitelman lähtökohta, jolla varmistetaan oikeiden toimenpiteiden ajallinen ja päätöksentekovaiheen mukainen kohdistaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä tehokkaampaa markkinointiviestintä on.

Ymmärtämällä asiakkaan päätöksentekoprosessia ja tunnistamalla prosessin vaiheet, voidaan määritellä markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisäinen aikataulu. B2B-markkinointi kootaan yhtenäiseksi paketiksi sellaisia viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät parhaiten yrityksen asiakastavoitteita. Näistä tavoitteista saadaan myös markkinointiviestinnän osatavoitteet ja markkinointi integroituu luontevasti osaksi yrityksen toimintaa.